Aktuális információk

Betegség az Óvodában

Tisztelt Szülők!

Az utóbbi időben, több szülői bejelentést/észrevételt kaptunk a gyermek megbetegedésekkel / gyógyulási eredményekkel, óvodába való visszaérkezéssel kapcsolatosan. Mivel a lehetőségeink igen korlátozottak annak eldöntésében, hogy a visszaérkező gyermek meggyógyult-e stb, így ismét közzéteszem az Önök számára a gyermekmulasztással kapcsolatos  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet iránymutatásait

V. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE

19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.

(2)113 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

d)114 a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

(4)115 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a Gyámhatóságot.

 

Ez a kormányrendelet a jogi lehetőségeket, kötelességeket tartalmazza, és nem rendelkezik a mindennapok problémáiról.

Ehhez javasolnék Önöknek néhány linket, melynek cikkei, elég jól összefoglalják az aktuális helyzet problémáit, mellyel aggódó szülők kerestek meg.

 

http://weborvos.hu/egeszsegmagazin/beteg_gyermekek_az_ovodakban/98733/

http://divany.hu/poronty/2015/12/07/beteg_ovis_a_kulcsszo_az_igazolas/

http://www.igenelet.hu/cikkek/mondd-meg-miert-viszed-a-beteg-gyereket-kozossegbe

 

Olvassák el kérem, és tegyünk közösen a magunk, illetve egymás gyermekéért!

 

Göd,2017. január 25.     

Üdvözlettel:

Karaszek Ernőné sk.

óvodavezető

Művészek az Idősekért civil összefogás tajékoztató

Kedves Szülők!

 

A Jó cél érdekében az alábbi tájékoztatót osszuk meg Önökkel, melyet Érdi-Krausz Zsuzsannától kaptunk.

További tájékozódás a „ facebook” Művészek az Idősekért Alapítványon keresztül.

 

Tájékoztatóban ez áll:

 

Elindítottunk egy civil összefogást városunkban melynek célja, hogy a MIDAL (Művészek az Idősekért) égisze alatt a gödi idős emberek is eljussanak az Operettszínházba.

 

1. Különböző programokat szervezünk/kínálunk, ahol a támogatójegyekből származó bevételt erre a célra fordítjuk. Ezekről naprakészen tájékozódni a FB Gödiek az Idősekért idővonalán lehet.

2. Támogatójegyet várhatóan intézményünkben is vásárolhat:

Fácán épület emeleti irodában Hétfőtől- Péntekig 8-13 H-ig

3. A program az alapítványon keresztül közvetlenül is támogatható:

Művész az Idősekért Alapítvány ( MIDAL)

Számlaszám: 11600006-00000000-78021347

( A megjegyzés rovatba kérjük írják be:  Adomány Göd)

 

Támogatásukat előre is köszönjük a civil összefogás nevében!

Tájékoztatás a diétás étkezést igénylő Szülők részére!

Tisztelt Szülők!

Erről már a korábbiakban informáltuk Önöket, de emlékeztetőül még egyszer felhívnánk a figyelmüket, hogy a K2 Fitness Kft. Január 02-án hétfőn csak

ebédet biztosít a gyerekeknek, ezért a reggelit és az uzsonnát mindenkinek magának kell hoznia erre a napra.

Január 03-tól már háromszori étkezés érkezik majd a diétás étkezést igénylő gyerekek részére is!

 

Köszönettel

Óvoda titkársága

Nyilatkozat normatív étkezéshez

Tisztelt Szülők!

Gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat letölthető.

Nyilatkozat letöltése

 

Üdvözlettel

Karaszek Ernőné

Óvodavezető

Tanácsok óvodai beszoktatáshoz

Tisztelt Szülők!

Az alábbi anyagunkban tanácsokat kaphatnak gyermekük óvodai beszoktatáshoz.

Tanácsok óvodai beszoktatáshoz

 

Üdvözlettel:                                                                                                                                                                            

Karaszek Ernőné sk.

  óvodavezető

Információ a kötelező óvodáztatásról

Tisztelt Szülők!

Figyelmükbe ajánljuk a következő cikket a kötelező óvodáztatásról.

 

Üdvözlettel

Karaszek Ernőné

Óvodavezető

 

 

Feliratkozás RSS - Aktuális információk csatornájára