Betegség az Óvodában

Tisztelt Szülők!

Az utóbbi időben, több szülői bejelentést/észrevételt kaptunk a gyermek megbetegedésekkel / gyógyulási eredményekkel, óvodába való visszaérkezéssel kapcsolatosan. Mivel a lehetőségeink igen korlátozottak annak eldöntésében, hogy a visszaérkező gyermek meggyógyult-e stb, így ismét közzéteszem az Önök számára a gyermekmulasztással kapcsolatos  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet iránymutatásait

V. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE

19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.

(2)113 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

d)114 a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

(4)115 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a Gyámhatóságot.

 

Ez a kormányrendelet a jogi lehetőségeket, kötelességeket tartalmazza, és nem rendelkezik a mindennapok problémáiról.

Ehhez javasolnék Önöknek néhány linket, melynek cikkei, elég jól összefoglalják az aktuális helyzet problémáit, mellyel aggódó szülők kerestek meg.

 

http://weborvos.hu/egeszsegmagazin/beteg_gyermekek_az_ovodakban/98733/

http://divany.hu/poronty/2015/12/07/beteg_ovis_a_kulcsszo_az_igazolas/

http://www.igenelet.hu/cikkek/mondd-meg-miert-viszed-a-beteg-gyereket-kozossegbe

 

Olvassák el kérem, és tegyünk közösen a magunk, illetve egymás gyermekéért!

 

Göd,2017. január 25.     

Üdvözlettel:

Karaszek Ernőné sk.

óvodavezető